Forskrifta inneheld reglar for kva gebyret skal dekke, korleis det skal krevjast inn og vilkår for å søke fritak frå gebyr. Sjølve gebyrsatsane ligg ikkje i forskrifta då desse blir justert frå år til år gjennom handsaming av budsjett for Sogn brann og redning IKS.

 Forskrifta er kunngjort og kan finnast på https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-12-17-3060