Beredskapsavdelinga sine arbeidsoppgåver 

Slokke brann og foreta utrykking til akutte ulykkes- og nødssituasjonar, trafikk- og arbeidsulykker, vann- og stormskader og kjemikalieuhell. Avdelinga arbeider aktivt med kvalitetssikring av tenestene, samt betre kvaliteten og effektiviteten på innsatsane.

Sørgje for at alt materiell til ein kvar tid er operativt. Opplæring og øving, fysisk styrke er psykisk styrke. God fysikk er ei føresetnad for å kunne yte det som krevjast i det daglige arbeidet, og mannskapa blir regelmessig testa etter spesifikke krav. 

Beredskapsstyrken

Vi har fem brannstasjoner, en bistasjon og 3 ubemanna depot. Det er knytt 16 mann til fire av 5 stasjonar og 20 mann ved stasjonen i Sogndal. Det er heimevakt ordningar av ulikt omfang ved stasjonane i Sogndal, Gaupne, Leikanger, Balestrand og Vik.

Vaktstyrkene er dimensjonert etter ROS analyse og dimensjoneringsforskrifta.

Kvart vaktlag er leia av ein utrykkingsleiar. I tillegg til utrykkingsmannskapa er det til einkvar tid eit overbefal på heimevakt. Overbefalsvakta er 5-delt, med veke-vakter.

Avdelingas hovudmål:

Halde oppe ei effektiv beredskap med godt øvde og kompetente mannskaper som kan redde liv, hindre skade på mennesker, dyr, eiendom og miljø samt skape tillit og trygghet hos befolkninga.

Meir om dimensjonering og organisering finn du her.

Ny dimensjoneringsforskrift gjeldande frå 1 mars 2022 finn du her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-09-15-2755