Nyhende

Feil i utskriving av feiegebyr i Luster kommune

Det vart i 2014 gjort nokre feilregistreringar av Sogn brann og redning i Luster kommune som gjorde at det vart sendt ut feil feiegebyr til nokre av huseigarane i kommunen.

Dette gjeld dei huseigarane som fekk endra feiefrekvensen, og då også endra feiegebyret. Det som vart gjort feil under registreringa var at det vart registrert endra gebyr frå 01.01.2015, og samstundes ikkje tatt vekk det gamle gebyret som kun skulle gjelde ut 2014. Dette førte då til at gammalt gebyr fortsatt var registrert, i tillegg til det nye gebyret. Med andre ord har dei huseigarane dette gjeld då fått to gebyr å betale i staden for eitt. Feilen vert retta og vi beklagar så mykje det inntrufne!               

Kåre Egil Skjerven

Avd.leiar førebyggande

Sogn brann og redning

2015-04-27

Litt om feiing!

Det har vore ein del reaksjonar på at Sogn brann og redning ikkje kan godta tilkomsten opp til skorsteinen på enkelte hus, som tidlegare har vore ok. Dette er ikkje nokon ny lov eller forskrift, men berre at Sogn brann og redning handhevar dette slik som vi meinar krevst av oss (jf HMT). Vi har utarbeida ein instruks for dette som feiarane skal følgje, og den ligg ute på heimesida vår: instruks for tilkomst på tak 2015.pdf

Det er også ein del huseigarar som er misfornøgde med å måtte betale for feiing av skorsteinar som er lite eller ikkje i bruk, dette kan gjerast noko med ved å:

- Plombere skorsteinen på toppen, eller alle omnar må koplast ifrå og hulla støypast att. Deretter skal dette kontrollerast av feiar.

- Eigar kan også søke kommunen skriftleg om å få omgjort bustaden til fritidsbustad (feriehus), og då unngår dei feieplikta/bustadtilsyn.

- Eit anna alternativ er å forandre på feiefrekvensen, og då er det rimelegaste alternativet å få utført feiing kvart fjerde år.

Kåre Egil Skjerven

Avd.leiar førebyggande

Sogn brann og redning

2015-04-27