Nyhende

Brannsjefen - orientering til kommunar, tilsette og publikum

Brannsjefen har søkt om permisjon. Styret tilrår permisjon på visse vilkår. Med dette utgangspunktet er det behov for mellombels å løyse dei daglege utfordringane i selskapet for ein periode. Styret har derfor gjort følgjande vedtak jf sak 12/14 datert 6 mars:

«Vidar Trettenes vert konstituert som brannsjef fram til 10.09.14. Andre nødvendige tiltak i konstitueringsperioden, med redusert ordinær bemanning vert drøfta på neste styremøte»  

Pga redusert bemanning ber vi om at publikum som har mulighet for det sender sine henvendelser på epost til:

Konst.brannsjef: vidar.trettenes@sogndal.kommune.no

Avd.leder forebyggende: kes@vik.kommune.no

Kontaktskjema kan også benyttes:

http://www.sognbrann.no/ta-kontakt.215015.no.html

Viser ellers til Kven svarar på kva i SBR IKS.doc

2014-03-19

Normalutlegg

Som en del av øvinger og opplæring har brannmester mfl. laget opplæringsvideo som viser hvordan et normalutlegg skal være. Se video her: https://vimeo.com/87854868

2014-02-28