Nyhende

Tildeling av utstyrspakkar frå Gjensidigestiftinga

Vi er glade og takknemmelige for å ha mottatt utstyrspakkar frå det "store brannløftet". Dette vil bidra til å styrke beredskapen knytt til fjord, elv og vatn samt betre arbeidsmiljøet.

Vi er tildelt 15 sett (5 pakkar a 3 sett) med røykdykkar kle (jakke, bukse, hette og hanskar) .

Vi er videre tildelt 4 grunnpakkar knytt til overflateredning dei inneheld:

  • 3 tørrdrakter med underbekledning. maske og svømmeføtter
  • 5 flytevestar
  • 3 kastelinar
  • 200m flyteline
  • 1 stk redningsstang
  • 1 stk redningsbrett (hansaboard, aquasaver el.)

Vi er og tildelt ei tilleggspakke for overflateredning den inneheld ein RDC redningsflåte eller tilsvarande.

 

 

2016-05-26
Skogbrann Opheim 2009 (3)

Totalforbod mot open brenning

Det er ikkje grunnlag for å oppheve totalforbodet, men det er nå monalege lokale forskjeller. Forbodet er derfor ikkje lenger gjeldande i Vik og Balestrand kommunar.  Det betyr at det fortsatt er forbode i Sogndal, Leikanger og Luster kommunar. Ny vurdering kjem 27 mai! Du kan følgje med på indeksen her.

http://yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html

Sogn brann og redning IKS (SBR IKS) innfører fredag 13. mai kl 10:00 totalforbud mot å gjere opp alle former for open eld i eller i nærleiken av skog og mark i vår region. Dette gjeld kommunane Sogndal, Luster, Leikanger, Balestrand og Vik. Skogbrannfaren er gjennomgåande stor eller meget stor i vårt område (faregrad oransje og rød). Vi har den siste månaden hatt fleire episodar som kunne ført til ein større brann. Vi gjer merksam på at totalforbudet og gjeld grillinnretningar som er tilrettelagt av kommunane. Ny vurdering vert gjort 18 mai. 

Ny brannførebyggande forskrift seier elles følgjande:

§ 3.Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.

2016-05-13

Uværet TOR

Sogn brann og redning har mannskap og befal på vakt i alle kommunar. Overordna vakt har satelitt tlf. med nr: +88 1641 4527 84

Ordinær vakt tlf til overordna vakt er: 48 29 69 29

2016-01-29