Nyhende

Ferieavvikling

Grunna ferieavvikling vil det ikkje vere folk på kontoret til ei kvar tid. Men beredskapen er ivareteke gjennom dei vaktordningane som gjeld rundt om i eigarkommunane våre. Kontakt overordna vakt/vakthavande brannsjef på tlf. 48 29 69 29 om det er noko du lurer på eller om du ikkje får svar på anna vis. Send epost om det ikkje hastar!

Akutte hendingar skal varslast til 110 !

Vi ønskjer alle ein trygg og brannsikker sumar!

2016-07-18
Skogbrann Opheim 2009 (3)

Totalforbod mot open brenning er no oppheva!

Vi vel no å oppheve totalforbodet! Men vi minnar om det generelle forbodet som seier at "det i tidsrommet 15. april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann". Hugs å kontakte overordna vakt på tlf. 48296929 han kan likevel nekte brenning om han meiner det er grunnlag for det. Men like viktig er at ved å kontakte han kan vi unngå unødige utrykkingar. Det er forsatt generelt tørt og det er ikkje venta mykje nedbør næraste veke. Vis stor aktsemd!

http://yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html

 

Ny brannførebyggande forskrift seier elles følgjande:

§ 3.Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.

2016-05-13

Tildeling av utstyrspakkar frå Gjensidigestiftinga

Vi er glade og takknemmelige for å ha mottatt utstyrspakkar frå det "store brannløftet". Dette vil bidra til å styrke beredskapen knytt til fjord, elv og vatn samt betre arbeidsmiljøet.

Vi er tildelt 15 sett (5 pakkar a 3 sett) med røykdykkar kle (jakke, bukse, hette og hanskar) .

Vi er videre tildelt 4 grunnpakkar knytt til overflateredning dei inneheld:

  • 3 tørrdrakter med underbekledning. maske og svømmeføtter
  • 5 flytevestar
  • 3 kastelinar
  • 200m flyteline
  • 1 stk redningsstang
  • 1 stk redningsbrett (hansaboard, aquasaver el.)

Vi er og tildelt ei tilleggspakke for overflateredning den inneheld ein RDC redningsflåte eller tilsvarande.

 

 

2016-05-26